Agama Islam X - Semester 1 - Dakwah Rasulullah Saw. Periode Makkah - Bab 5

Agama Islam X - Semester 1 - Dakwah Rasulullah Saw. Periode Makkah - Bab 5

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  SMA/MA

Kelas X Semester 1
BAB 5
Dakwah Rasulullah Saw. Periode MakkahUji Kompetensi


Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Pendeta Nasrani yang memberikan kabar tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah saw. pada saat beliau masih kecil adalah . . . .
    a.    Waraqah
    b.    Bukhairah
    c.    Khadijah
    d.    Musa
    e.    Abraham

2. Sepupu Khadijah yang memberikan kejelasan tentang peristiwa yang dialami Rasulullah saw. bernama . . . .
    a.    Waraqah bin Naufal
    b.    Bhukhairah bin Jalal
    c.    Raqib bin Arthur
    d.    Khalid bin Walid
    e.    Naufal bin Razaq

3. Berikut ini yang bukan merupakan upaya-upaya kaum kafir Quraisy untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad saw. dan melemahkan semangat juang kaum muslimin adalah . . . .
    a.    Menertawakan
    b.    Mengejek
    c.    Menghina
    d.    Menolong
    e.    Mengolok-olok

4. Berikut ini yang merupakan penyebab kaum kafir Quraisy sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah swt. adalah . . . .
    a.    Fanatik buta terhadap leluhur
    b.    Benci dengan Nabi Muhammad saw.
    c.    Suka dengan ajaran Islam
    d.    Sibuk dengan aktivitas sehari-hari
    e.    Sibuk membuat syair

5. Berikut ini adalah orang-orang yang termasuk as sābigūnal awwalun, kecuali . . . .
    a.    Uśman bin Affan
    b.    Ali bin Abi Talib
    c.    Abu Bakar As Siddig
    d.    Khadijah binti Khuwailid
    e.    Umar bin Khattab

6. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah saw, adalah . . . .
    a.    Q.S. AI Muddassir ayat 1-7
    b.    Q.S. Al 'Alaq ayat 1-5
    c.    Q.S. Al A'lă ayat 1-5
    d.    Q S. Al Fatihah ayat 1-7
    e.    Q.S. Al Ikhlās ayat 1-4

7. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab kaum Quraisy menentang ajaran Islam, kecuali . . . .
    a.    Kesombongan dan keangkuhan
    b.    Fanatisme buta terhadap leluhur
    c.    Hilangnya perdagangan berhala
    d.    Eksistensi dan persaingan kekuasaan
    e.    Bisa berperang atau menjajah

8. Nama pemilik rumah yang dijadikan tempat dakwah Islam, adalah rumah . . . .
    a.    Arqam bin Abil Arqam
    b.    Kalsum bin Hadam
    c.    Umar bin Khattab
    d.    Khadijah
    e.    Usman bin Affan

9. Sebutan untuk zaman kebodohan adalah zaman . . . .
    a.    Modem
    b.    Pertengahan
    c.    Kelemahen
    d.    Jahiliah
    e.    Maju

10. 'Amul huzni terjadi pada tahun kenabian
    a.    12
    b.    11
    c.    13
    d.    9
    e.    10

11. Rasulullah saw. menerima wahyu pertama di
    a.    Gua Hira
    b.    Bukit Tursina
    c.    Jabal Tariq
    d.    Kakbah
    e.    Madinah

12. Tujuan hijrah umat Islam pertama kali adalah . . . .
    a.    Madinah
    b.    Yasrib
    c.    Turki
    d.    Habsyi
    e.    Yaman

13. Paman Rasulullah saw. yang mengasuh Rasulullah saw sejak kecil adalah . . . .
    a.    Hamzah
    b.    Abu Talib
    c.    Abdul Mutalib
    d.    Abu Lahab
    e.    Abu Jahal

14. Berikut ini peristiwa yang menandakan nubuwwah (kenabian) kepada Rasulullah saw adalah . . . .
    a.    Adanya sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepada beliau
    b.    Adanya gerhana bulan dan matahari pada hari yang sama
    c.    Adanya sapi yang bisa berbicara bahasa manusia
    d.    Matahari terbit dari barat dan tenggelam di ufuk timur
    e.    Mendapat wahyu

15. Wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah saw. pada usia . tahun.
    a.    35
    b.    50
    c.    40
    d.    20
    e.    55

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimanakah strategi dakwah Rasulullah saw. di Makkah?
    Selama berdakwah di Mekkah, Nabi Muhammad saw. memiliki strategi berdakwah supaya islam tetap tegak meskipun di bawah bayang-bayang ancaman dan hujatan dari kaum kafir Quraisy. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad saw. ketika di Mekkah adalah sebagai berikut.
    a.  Dakwah secara sembunyi-sembunyi.
    b.  Dakwah secara terang-terangan.
   
2. Sebutkan pokok-pokok ajaran dakwah Nabi Muhammad di Makkah!
    a.  Tauhid, mengajak manusia kepada Allah Swt
    b.  Balasan kebaikan bagi yang beriman dan balasan keburukan bagi yang ingkar
    c.  Akhlak yang mulia

3. Tuliskan isi perjanjian Aqabah I
    a.  Orang-orang Yasrib berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Swt., tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, baik di depan atau di belakang, tidak menolak berbuat kebaikan.
    b.  Siapa mematuhi semua itu karena mendapat pahala surga dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah Swt..

4. Apa maksud gelar Al Amin yang dimiliki Rasulullah saw.?
    Gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad SAW disandangkan oleh penduduk Mekkah karena dikenalnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur dan dapat dipercaya.
   Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih


Post a Comment

0 Comments