Agama Islam X - Semester 1 - Menjadi Muslim yang Unggul - Bab 6

Agama Islam X - Semester 1 - Menjadi Muslim yang Unggul - Bab 6

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  SMA/MA

Kelas X Semester 1
BAB 6
Menjadi Muslim yang UnggulUji Kompetensi


1. Berterima kasih kepada Allah swt. dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia-Nya, melalui ucapan, sikap, dan perbuatan adalah pengertian dari . . . .
    a.    Syukur
    b.    Fahum
    c.    Kufur
    d.    Takaful
    e.    'aruf

2. Berikut ini yang merupakan dalil tentang ukhuwah adalah surat . . . .
    a.    Al Hujurat ayat 10
    b.    Al Baqarah ayat 12
    c.    Al Hujurāt ayat 12
    d.    Al Anfal ayat 72
    e.    Al Anfal ayat 27

3. Mencari-cari kesalahan orang lain diibaratkan seperti memakan . . . .
    a.    Bangkai
    b.    Daging
    c.    Makanan kotor
    d.    Dengan lahap
    e.    Bangkai saudaranya

4. Tolong-menolong dalam Islam disebut dengan istilah . . . .
    a.    Tadabur
    b.    Tazkir
    c.    Tawazun
    d.    Ta'awun
    e.    Ukhuwah

5. Berikut ini yang merupakan bentuk atau contoh syukur dengan amal perbuatan adalah . . . .
    a.    Mengucap kalimat tarji
    b.    Mengucap kalimat tasbih
    c.    Mengucap kalimat tahmid
    d.    Mengucap kalimat istigfar
    e.    Melaksanakan salat


6. Berikut ini yang merupakan contoh husnuzan terhadap diri sendiri adalah . . . .
    a.    Patuh
    b.    Percaya diri
    c.    Melaksanakan ibadah
    d.    Tangguh
    e.    Sopan

7. Berikut ini yang bukan manfaat mengamalkan husnuzan adalah . . . .
    a.    Kehidupannya akan tenteram secara lahir batin
    b.    Dicintai oleh Allah swt.
    c.    Memiliki sikap lapang dada
    d.    Dicintai oleh sesama manusia
    e.    Didengki orang lain

8. Berikut ini adalah dalil yang menjadi dasar perintah memiliki sikap mujahadah an nafs adalah surat . . . .
    a.    Al Anfāl ayat 72
    b.    Al Ma'idah ayat 8
    c.    Al Hujurät ayat 10
    d.    Al Hujurat ayat 12
    e.    Al Hujurat ayat 15

9. Sifat mujahadah an nafs termasuk dalam sifat . . . .
    a.    Mazmumah
    b.    Terbelakang
    c.    Terpuji
    d.    Buruk
    c.    Tercela

10. Berikut ini kata yang memiliki arti sungguh sungguh adalah . . . .
    a.    Mujahadah
    b.    Ijtihad
    c.    Mujahid
    d.    Muraja'ah
    e.    Murabahah

11. Dalil yang menjadi dasar untuk bersikap husnuzan adalah surat . . . .
    a.    Al Hujurāt ayat 10
    b.    Al Baqarah ayat 12
    c.    Al Hujurāt ayat 12
    d.    Al Anfal ayat 72
    e.    Al Anfal ayat 27

12. Pengikut Rasulullah yang hijrah bersama Rasulullah saw. dari Makkah menuju Madinah disebut kaum . . . .
    a.    Muhajirin
    b.    Munafik
    c.    Mukminin
    d.    Kafir
    e.    Ansar

13. Dalam ajaran Islam, persaudaraan sesama muslim disebut . . . .
    a.    Khusyuk
    b.    Muhajirin
    c.    Husnuzan
    d.    Uswatun hasanah
    e.    Ukhuwah

14. Hukum berhusnuzan kepada Allah swt. adalah . . . .
    a.    Wajib
    b.    Haram
    c.    Mubah

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud mujahadah an nafs?
    Mujahadah an nafs berati satu bentuk kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah Swt. dengan memenuhi segala kewajiban dan menjauhi atas larangannya secara lahir dan batin. Mujahadah an nafs dapat juga diartikan sebagai kontrol diri, atau sikap menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Apa saja orientasi prinsip ukhuwah fi din al islam?
    a.  Ditegaskan di atas kaidah yang mantap.
    b.  At tasamuh fil ikhtilaf, saling toleransi terhadap perbedaanpendapat dengan sikap tasamuh.
    c.  At ta'awun, yakni bekerja sama antarorang dan antarorganisasi keislaman.
    d.  At tawazun, yaitu sikap perimbangan antara semua bidang, baik perimbangan antara kepentingan personal dengan kepentingan organisasi, atau kepentingan organisasi sendiri dengan organisasi keislaman lain.
    e.  At tawassut, yaitu bersikap sederhana dan tidak memihak di antara sesama muslim atau sesama organisasi.
    f.  Al wahdan wa ittisal, yaitu adanya integrasi dan konsoliditas antara umat islam, baik di bidang ibadah maupun muamalah yang mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sosial, pertahanan-keamanan, dan sebagainya.
    g.  Memandang islam sebgai agama yang "rahmatan lil alamin", yakni agam yang memberikan kademaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
    h.  Membentuk pemerintah yang islami, di mana pemimpin menegakkan undang-undang Allah Swt. dan rasul-nya.

4. Apa yang dimaksud ukhuwah fil insaniyah?
    Ukhuwah fil insaniyah adalah seluruh umat manusia merupakan saudara, karena mereka bersumber dari ayah dan ibu yang satu.

5. Apa perbedaan antara kaum Muhajirin dan Ansar?
    Kaum Muhajirin adalah penduduk makkah yang telah memeluk Islam dan Hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Sedangkan Kaum Ansar adalah penduduk Islam Madinah yang memberi perlindungan kepada kaum Muhajirin di Madinah.


Kami mohon maaf bila ada kesalahan jawaban maupun pertanyaan..
Berilah komentar kesalahan apa yang ada dan kami akan merevisinya.
terima kasih


Post a Comment

0 Comments